Gebruiksvoorwaarden

LAATSTE UPDATE: 06 juni 2017


Lees deze overeenkomst inzake de dienstverleningsvoorwaarden (de “Overeenkomst”) a.u.b. goed door. Uw toegang tot of gebruik van de Site (zoals hieronder gedefinieerd) betekent dat u akkoord gaat met uw gebondenheid aan deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst wordt aangegaan tussen u en W.L. Gore & Associates, Inc. en de met haar gelieerde partijen (hierna gezamenlijk “Gore,” “wij,” en “ons” te noemen) met betrekking tot uw gebruik van de website vanaf welke u toegang krijgt tot deze Overeenkomst (samen met eventuele nieuwe site(s) ter vervanging hiervan de “Site” te noemen).

1. Aanvaarding van de voorwaarden. Door u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van de Site, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst en met eventuele aanvullende regels en richtlijnen die wij op de Site kunnen plaatsen. Wij kunnen deze Overeenkomst (en dergelijke aanvullende regels en richtlijnen) van tijd tot tijd wijzigen; wij kunnen dergelijke wijzigingen op elke redelijke wijze aan u mededelen, met inbegrip van het plaatsen van de gewijzigde versie van deze Overeenkomst op de Site. U kunt vaststellen wanneer wij deze Overeenkomst voor het laatst hebben gewijzigd op basis van de “LAATSTE UPDATE” legenda hierboven. Uw toegang tot of gebruik van de Site na wijzigingen in deze Overeenkomst vormt uw aanvaarding van deze wijzigingen. Niettegenstaande het bovenstaande zullen wijzigingen in deze Overeenkomst niet van toepassing zijn op een geschil tussen u en Gore dat ontstaan is vóór de datum waarop wij de gewijzigde versie van deze Overeenkomst hebben geplaatst of deze wijzigingen op andere wijze aan u hebben medegedeeld. Wij mogen te allen tijde: de Site geheel of gedeeltelijk wijzigen of opheffen, eventuele vergoedingen die voor de Site vereist zijn in rekening brengen of wijzigen of hiervan afstand doen alsmede mogelijkheden aan sommige of alle gebruikers van de Site aanbieden.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITE, VERKLAART EN GARANDEERT U DAT U: (A) DE WETTELIJK VEREISTE LEEFTIJD HEBT OM DEZE OVEREENKOMST TE KUNNEN AANGAAN EN AKKOORD GAAT MET UW GEBONDENHEID AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST; OFWEL (B) DE OUDER OF VOOGD BENT VAN EEN KIND DAT NOG NIET DE WETTELIJK VEREISTE LEEFTIJD HEEFT OM DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN AKKOORD GAAT MET DE GEBONDENHEID AAN DEZE OVEREENKOMST NAMENS UW KIND. Indien u de ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan achttien (18), dan betekenen de woorden “u,” “uzelf,” “uw,” en “gebruiker” in deze Overeenkomst, en verwijzen deze woorden naar, u namens uzelf en uw kind dat de gebruiker van deze Site is.

2. Gedragsregels. Tijdens uw gebruik van de Site dient u alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven. Daarnaast verwachten wij van gebruikers van de Site dat zij de rechten en waardigheid van anderen respecteren. Uw toegang tot en gebruik van de Site zijn afhankelijk van uw naleving van de in dit artikel 3 omschreven gedragsregels; wanneer u een dergelijke regel niet naleeft, kan dit leiden tot het beëindigen van uw toegang tot of gebruik van de Site (of enig gedeelte daarvan) op grond van artikel 8 hierna. U verbindt zich om:

 • geen virus, worm, Trojaans paard, Paasei, tijdbom, spyware of ander(e) computercode, bestand of programma te plaatsen, verzenden of anderszins beschikbaar te stellen via of in verband met de Site dat/die schadelijk of van invasieve aard is of kan zijn, of dat/die bedoeld is om de werking van hardware, software of apparatuur te beschadigen of kapen of het gebruik van hardware, software of apparatuur te monitoren;
 • de Site niet te gebruiken voor frauduleuze of verboden doeleinden;
 • de Site niet te gebruiken voor het oogsten of verzamelen van tot een persoon herleidbare informatie over gebruikers van de Site;
 • de werking van de Site of de servers of netwerken die gebruikt worden om de Site ter beschikking te stellen niet te hinderen of verstoren en niet in strijd te handelen met een eis, procedure, beleid of regeling van dergelijke servers of netwerken;
 • het gebruik van de Site door een andere persoon niet te belemmeren of verhinderen (waaronder door het hacken of onleesbaar maken van enig gedeelte van de Site);
 • geen enkel gedeelte van de Site (en de toegang tot of het gebruik van de Site) te reproduceren, dupliceren, kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, verkopen of doorverkopen of anderszins voor enig commercieel doel te exploiteren zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gore;
 • geen enkel gedeelte van de Site te reverse-engineeren, decompileren of uit elkaar te halen, behalve wanneer een dergelijke beperking uitdrukkelijk wordt verboden door het van toepassing zijnde recht;
 • geen kennisgevingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van de Site of van de Site afkomstige materialen te verwijderen;
 • geen enkel gedeelte van de Site te framen of spiegelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gore;
 • de content van de Site niet systematisch te downloaden en op te slaan;
 • geen robot, spin, applicatie voor het zoeken/ophalen van sites of een ander handmatig of automatisch instrument te gebruiken om Content van de Site op te halen, te indexeren, "schrapen" of "data-minen" of op andere wijze te verzamelen, of om de navigatiestructuur of presentatie van de Site te reproduceren of omzeilen, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Gore. Niettegenstaande het bovenstaande en met inachtneming van het bepaalde in de volgende zin, verleent Gore aan beheerders van publieke zoekmachines toestemming voor het gebruik van spinnen voor het kopiëren van materialen van de Site met als uitsluitende doel (en uitsluitend voor zover nodig) het creëren van publiek beschikbare, doorzoekbare indexen van dergelijke materialen. Deze toestemming wordt gegeven op voorwaarde dat alle instructies die geplaatst zijn in het robots.txt-bestand in de rootdirectory van de Site worden gevolgd, en Gore behoudt zich het recht voor om deze toestemming te allen tijde hetzij in zijn algemeenheid, hetzij in specifieke gevallen in te trekken, zonder kennisgeving vooraf;
 • om de Site niet te gebruiken voor de verspreiding van informatie die aanstootgevend, schadelijk, beledigend, onjuist, misleidend of anderszins ongepast of verboden is.

Door de verzending, plaatsing of weergave van informatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, graphics, foto’s of andere materialen (“uw Content”) op of via de Site, verleent u aan ons een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie (met het recht om sublicenties te verlenen) die niet beperkt is qua tijd, plaats en doel om uw Content te gebruiken in verschillende media, zoals gedrukte media, films en elektronische media, waaronder het internet en social media. Deze licentie omvat, maar is niet beperkt tot, het recht op het redigeren, wijzigen of anderszins transformeren van uw Content en het reproduceren, publiceren en verspreiden van uw Content in de oorspronkelijke of in gewijzigde, geredigeerde of getransformeerde vorm.

Ook erkent u en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent (en niet Gore) voor de verkrijging en instandhouding van alle telecommunicatie, netwerken en computerhardware, apparatuur en diensten die nodig zijn voor de toegang tot en het gebruik van de Site, en voor de betaling van alle daarop betrekking hebbende vergoedingen.

3. Eigendomsrechten van Gore. Wij en/of onze licentiegevers en leveranciers zijn eigenaar van de via de Site ter beschikking gestelde informatie en materialen. Die informatie en materialen worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en/of andere eigendomsrechten en wetten. Tenzij wij u hiervoor uitdrukkelijk vooraf toestemming geven, verbindt u zich om de Site of via de Site ter beschikking gestelde informatie of materialen niet geheel of gedeeltelijk te reproduceren, wijzigen, verhuren, leasen, uit te lenen, verkopen, verspreiden of hiervan afgeleide werken te creëren.

De handelsmerken van Gore en de bijbehorende Gore-logo’s zijn wereldwijd beschermd. Alle handelsmerken en dienstmerken op de Site die geen eigendom zijn van ons, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U mag onze handelsnamen, handelsmerken of diensmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst dat/die niet de onze is op een wijze die waarschijnlijk voor verwarring zal zorgen. Niets dat op de Site voorkomt, mag worden uitgelegd als de verlening van een licentie op of een recht op het gebruik van handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

4. Links. De Site kan links bevatten naar andere websites en onlinebronnen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke externe sites of bronnen en onderschrijven die niet. Op andere sites kunnen links naar de Site voorkomen met of zonder onze toestemming, en wij kunnen links naar of van de Site blokkeren.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN WEBSITES VAN DERDEN EN ANDERE ONLINEBRONNEN, MET INBEGRIP VAN UW GEBRUIK VAN CONTENT, INFORMATIE, DATA, RECLAME, PRODUCTEN OF ANDERE OP OF VIA DIE BRONNEN BESCHIKBARE MATERIALEN, VOOR UW EIGEN RISICO GESCHIEDT EN ONDERWORPEN IS AAN DE VOOR DIE BRONNEN GELDENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

5. DISCLAIMERS; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. VOOR ALLE CONTENT VAN DERDEN, ONGEACHT OF DIE GEPLAATST OF AAN ONS VERZONDEN IS , IS ALLEEN DE PERSOON VAN WIE DIE CONTENT AFKOMSTIG IS VERANTWOORDELIJK. WIJ MOGEN DE VIA DE SITE GEPLAATSTE CONTENT NIET MONITOREN OF CONTROLEREN. WIJ AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DERGELIJKE CONTENT EN EVENTUELE VIA DE SITE GEGEVEN MENINGEN WORDEN NIET DOOR ONS ONDERSCHREVEN.

Het is mogelijk dat het toepasselijke recht beperkingen van bepaalde impliciete garanties, of uitsluitingen of beperkingen van bepaalde schade of schadevergoedingsverplichtingen niet toestaat; uitsluitend voor zover dat recht op u van toepassing is, zullen sommige van de bovengenoemde disclaimers, uitsluitingen en beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn en is het mogelijk dat u aanvullende rechten hebt.

Hoewel wij de beveiliging van de Site proberen te handhaven, garanderen wij niet dat de Site veilig is of dat de Site altijd zonder onderbreking kan worden gebruikt. Wij maken u erop attent dat de informatie op deze Site incidenteel onjuist, onvolledig of verouderd kan zijn. Daarnaast kunnen derden op onbevoegde wijze wijzigingen in de Site aanbrengen. Wanneer u bekend wordt met een onbevoegde wijziging van de Site door een derde, neem dan a.u.b. met ons op. contact met een beschrijving van het betreffende materiaal en de URL of locatie van dat materiaal. Wij geven geen enkele garantie met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van enige informatie op deze Site.

6. Vrijwaring. Behalve voor zover dat verboden is op grond van het toepasselijke recht, verbindt u zich om de Gore-entiteiten te verdedigen tegen en schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle rechtsvorderingen, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van advocatenkosten) voortvloeiend uit (a) uw gebruik van of activiteiten in verband met de Site; (b) een overtreding of vermeende overtreding van deze Overeenkomst door u; of (c) een bewering dat wat u verzonden hebt of het gebruik of de exploitatie daarvan schade heeft veroorzaakt aan of inbreuk heeft gemaakt op de rechten van een derde, met inbegrip van een vroegere, actuele of toekomstige inbreuk, misbruik, laster, smaad, privacyschending of inbreuk op het publicatierecht, of de inbreuk op enig recht met betrekking tot het bovenstaande.

7. Opzegging. Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze wordt opgezegd. Gore mag geheel naar eigen goeddunken uw toegang tot of gebruik van de Site, uw gebruikersnaam en wachtwoord en/of met uw gebruikersnaam verband houdende bestanden of informatie te allen tijde en om welke reden dan ook beëindigen c.q. opheffen, onder meer wanneer Gore van mening is dat u deze Overeenkomst niet bent nagekomen of in strijd met de letter of geest ervan hebt gehandeld (waaronder wanneer u herhaaldelijk via of in verband met de Site inbreuk maakt op auteursrechten). In geval van een dergelijke beëindiging, eindigt uw recht op het gebruik van de Site met onmiddellijke ingang. U gaat ermee akkoord dat de Gore-entiteiten niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde voor de beëindiging van uw toegang tot de Site of tot dergelijke informatie of bestanden en niet verplicht zijn om na een dergelijke beëindiging die informatie of bestanden aan u ter beschikking te stellen.

8. Toepasselijk recht.   Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan het Duitse recht. De toepassing van het UN-kooprecht is uitgesloten.  

9. Filtering. Wij delen u hierbij mede dat er op de markt beschermingssystemen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterdiensten) verkrijgbaar zijn die u kunnen helpen om de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen beperken. Informatie over de huidige aanbieders van dergelijke systemen is te vinden op de twee websites GetNetWise (http://www.getnetwise.org/) en OnGuard Online (https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0038-onguardonline). Wij maken u erop attent dat Gore geen van de op die sites genoemde producten of diensten onderschrijft of goedkeurt.

10. Informatie of klachten. Mocht u een vraag of klacht hebben over de Site of deze Overeenkomst, neem dan a.u.b. contact met ons op. U kunt ook contact met ons op nemen door ons te schrijven; wilt u hiervoor a.u.b. het volgende adres gebruiken: W. L. Gore & Associates GmbH, Corporate & Legal, Hermann-Oberth-Straße 22, 85640 Putzbrunn, Deutschland.

©2017 W. L. Gore & Associates GmbH.