Regulamin

OSTATNIA AKTUALIZACJA: 06 czerwca 2017


Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą umową określającą warunki korzystania („Umową”). Korzystanie z niniejszej witryny (zdefiniowanej poniżej) lub dostępu do niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podleganie warunkom niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa zostaje zawarta między użytkownikiem a W. L. Gore & Associates, Inc. oraz podmiotami powiązanymi (dalej zwanymi łącznie „Gore” lub określanymi zaimkiem „my”) i reguluje korzystanie przez użytkownika z witryny internetowej, z której ma on dostęp do niniejszej Umowy (jak również wszystkich witryn będących jej następcami prawnymi; dalej „Witryny”).

1. Przyjęcie warunków. Użytkownik, korzystając z niniejszej Witryny, akceptuje warunki niniejszej Umowy oraz wszelkie dodatkowe zasady i wytyczne, jakie możemy zamieścić w tej Witrynie. Możemy co pewien czas dokonywać w niniejszej Umowie (oraz w odnośnych dodatkowych zasadach i wytycznych) zmian; możemy informować użytkownika o takich zmianach z zastosowaniem zasadnych środków, w tym zamieszczając w Witrynie zmienioną wersję niniejszej Umowy. Użytkownik może ustalić, kiedy dokonaliśmy ostatniej zmiany niniejszej Umowy, spoglądając na datę przy informacji OSTATNIA AKTUALIZACJA u góry strony. Korzystanie przez użytkownika z Witryny po dokonaniu zmian w niniejszej Umowie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez użytkownika dokonanych zmian. Niezależnie od powyższego wszelkie zmiany niniejszej Umowy nie mają zastosowania do sporu między użytkownikiem a Gore zaistniałego przed datą zamieszczenia zmienionej wersji niniejszej Umowy obejmującej takie zmiany lub powiadomieniem w inny sposób o takich zmianach. W dowolnym momencie możemy dokonać zmiany całości lub części Witryny bądź zamknąć jej całość lub część; naliczyć, zmienić lub wstrzymać opłaty związane z korzystaniem z Witryny bądź też proponować oferty wszystkim lub pewnym użytkownikom Witryny.

KORZYSTAJĄC Z WITRYNY, UŻYTKOWNIK OŚWIADCZA I ZAPEWNIA, ŻE: (A) JEST OSOBĄ PEŁNOLETNIĄ, CO UMOŻLIWIA MU PRZYSTĄPIENIE DO NINIEJSZEJ UMOWY, A TAKŻE WYRAŻA ZGODĘ NA PODLEGANIE JEJ WARUNKOM LUB (B) JEST RODZICEM LUB OPIEKUNEM PRAWNYM OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ CHCĄCEJ PRZYSTĄPIĆ DO UMOWY I W IMIENIU DZIECKA WYRAŻA ZGODĘ NA PODLEGANIE JEJ WARUNKOM. W przypadku akceptowania warunków umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej (poniżej 18 roku życia) sformułowania odnoszące się do „użytkownika” należy rozumieć jako odnoszące się do rodzica/opiekuna prawnego oraz do dziecka będącego użytkownikiem Witryny.

2. Zasady postępowania. Korzystając z niniejszej Witryny, użytkownik będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, zasad i regulacji. Ponadto oczekujemy, że użytkownicy Witryny będą szanować prawa i godność innych osób. Dostęp użytkownika do Witryny i możliwość korzystania z niej zależą od przestrzegania przez użytkownika zasad postępowania przedstawionych w ust. 3; nieprzestrzeganie dowolnej z podanych zasad może skutkować ustaniem dostępu do Witryny (lub jej części) lub możliwości korzystania z Witryny (lub jej części) na podstawie ust. 8 poniżej. Użytkownik zobowiązuje się:

 • nie zamieszczać, nie przesyłać ani nie udostępniać w inny sposób za pośrednictwem Witryny ani w związku z nią żadnych wirusów, robaków, koni trojańskich, programów Easter egg, wirusów działających z opóźnieniem, oprogramowania szpiegującego ani innego rodzaju kodu, pliku lub programu, który jest potencjalnie szkodliwy, inwazyjny lub ma zniszczyć sprzęt, oprogramowanie lub urządzenie, doprowadzić do kontroli nad nim lub do monitorowania sposobu jego wykorzystania.
 • nie korzystać z Witryny na potrzeby nadużyć lub w celach niezgodnych z prawem.
 • nie korzystać z Witryny w celu pozyskiwania lub gromadzenia informacji umożliwiających identyfikację użytkowników Witryny.
 • nie zakłócać funkcjonowania Witryny lub serwerów, lub sieci, wykorzystywanych w celu udostępniania Witryny; ani też nie naruszać żadnych wymogów, procedur, polityki ani regulacji takich serwerów lub sieci.
 • nie ograniczać ani nie powstrzymywać żadnych osób w korzystaniu z Witryny (w tym poprzez ataki hakerskie lub niszczenie dowolnej części Witryny).
 • nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie zmieniać, nie dostosowywać, nie tłumaczyć, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać w żadnych celach komercyjnych żadnej części (ani wykorzystania lub dostępu do) Witryny bez uprzedniej wyraźnej zgody Gore wyrażonej na piśmie.
 • nie dokonywać odtworzenia kodu źródłowego, dekompilacji lub dekonstrukcji dowolnej części Witryny, z wyjątkiem sytuacji, w której takie ograniczenie jest wyraźnie zabronione obowiązującym prawem.
 • nie usuwać oznaczeń praw autorskich, znaków towarowych lub innych oznaczeń informujących o prawach własności z Witryny lub z materiałów pochodzących z Witryny.
 • nie umieszczać w ramce ani nie tworzyć kopii typu mirror Witryny bez uprzedniej wyraźnej zgody Gore wyrażonej na piśmie.
 • nie pobierać systematycznie zawartości Witryny i nie przechowywać jej.
 • nie korzystać z żadnego robota, oprogramowania typu spider, aplikacji przeszukiwania/odzyskiwania stron ani innego ręcznego bądź automatycznego urządzenia do odzyskiwania, indeksowania, pobierania, eksploracji danych lub innego pozyskiwania zawartości Witryny, nie reprodukować ani nie obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Witryny bez uprzedniej wyraźnej zgody Gore wyrażonej na piśmie. Niezależnie od powyższego i z zastrzeżeniem kolejnego zdania Gore udziela operatorom publicznych wyszukiwarek internetowych zezwolenia na korzystanie z oprogramowania typu spider w celu kopiowania materiałów z Witryny wyłącznie w celu (i wyłącznie w zakresie koniecznym do) stworzenia publicznie dostępnych i umożliwiających przeszukiwanie indeksów tego typu materiałów. Zezwolenie takie jest udzielone pod warunkiem przestrzegania wszelkich instrukcji zamieszczonych w pliku robots.txt zlokalizowanym w katalogu głównym Witryny, a Gore zastrzega sobie prawo do uchylenia takiego zezwolenia ogólnie lub w konkretnych przypadkach, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego zawiadomienia.
 • nie korzystać z Witryny w celu rozpowszechniania informacji, które są krzywdzące, szkodliwe, stanowią pomówienie, są niezgodne z prawdą, wprowadzają w błąd lub są w inny sposób niestosowne lub niezgodne z prawem.

Poprzez wysyłanie, zamieszczanie lub wyświetlanie dowolnych informacji, w tym między innymi tekstu, grafiki, zdjęć lub innych materiałów („treści użytkownika”) w Witrynie lub za jej pośrednictwem użytkownik udziela nam niewyłącznej, bezpłatnej licencji (wraz z prawem do dalszego licencjonowania), bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ograniczeń w zakresie pola eksploatacji, na wykorzystanie treści użytkownika w różnych mediach, w tym materiałach drukowanych, filmowych i elektronicznych, w tym w Internecie i mediach społecznościowych. Niniejsza licencja obejmuje między innymi prawo do edytowania, modyfikowania lub przekształcania w inny sposób treści użytkownika oraz do reprodukowania, publikowania i dystrybuowania treści użytkownika w formie oryginalnej lub zmodyfikowanej, edytowanej lub przekształconej.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że to użytkownik (a nie Gore) ponosi odpowiedzialność za uzyskiwanie i utrzymywanie całości sprzętu, urządzeń i usług telekomunikacyjnych, sieciowych i komputerowych koniecznych do uzyskiwania dostępu do Witryny i wykorzystywania jej, a także za dokonywanie zapłaty wszystkich powiązanych opłat.

3. Prawa własności Gore. Gore lub nasi licencjodawcy i dostawcy są właścicielami informacji i materiałów udostępnianych za pośrednictwem Witryny. Takie informacje i materiały są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi, patentem lub innymi prawami i przepisami dotyczącymi prawa własności. Bez naszej wyraźnej zgody wyrażonej uprzednio na piśmie użytkownikowi nie wolno reprodukować, modyfikować, wypożyczać, oddawać w dzierżawę, wynajmować, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub część Witryny bądź informacje lub materiały dostępne za pośrednictwem Witryny.

Znaki towarowe Gore oraz powiązane logotypy Gore podlegają ochronie na całym świecie. Wszystkie znaki towarowe i znaki usługowe w Witrynie, które nie należą do nas, stanowią własność ich odpowiednich właścicieli. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych w związku z żadnym produktem lub usługą, które nie należą do nas, w żaden sposób mogący powodować wprowadzenie w błąd. Żaden z zapisów zawartych w Witrynie nie powinien być interpretowany jako udzielanie licencji lub prawa do korzystania z nazw handlowych, znaków towarowych lub znaków usługowych, jeżeli nie stanowi to przedmiotu uprzedniej wyraźnej zgody właściciela wyrażonej na piśmie.

4. Linki. Witryna może zawierać linki do innych witryn internetowych i zasobów internetowych. Nie odpowiadamy za strony lub zasoby zewnętrzne ani ich nie promujemy. Inne strony mogą łączyć się z Witryną za nasza zgodą lub bez niej, a my możemy blokować wszelkie linki do Witryny lub zamieszczone w Witrynie.

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYN I INNYCH ZASOBÓW INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH, W TYM WYKORZYSTANIE DOWOLNEJ TREŚCI, INFORMACJI, DANYCH, REKLAM, PRODUKTÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W TAKICH ZASOBACH LUB PRZEZ NIE, ODBYWA SIĘ NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA I PODLEGA WARUNKOM KORZYSTANIA OBOWIĄZUJĄCYM W ODNIESIENIU DO TAKICH ZASOBÓW.

5. ZASTRZEŻENIA; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. CAŁOŚĆ TREŚCI OSÓB TRZECICH, CZY TO ZAMIESZCZANA, CZY PRZESYŁANA NAM, STANOWI PRZEDMIOT WYŁĄCZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI OSOBY, OD KTÓREJ POCHODZI TREŚĆ. NIE MONITORUJEMY ANI NIE KONTROLUJEMY TREŚCI ZAMIESZCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKĄ TREŚĆ I NIE PROMUJEMY OPINII WYRAŻANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY.

Może się zdarzyć, że obowiązujące prawo może nie zezwalać na ograniczenie pewnych gwarancji dorozumianych lub wyłączenia bądź ograniczenia pewnych rodzajów odszkodowań; w zakresie, w jakim takie prawo ma zastosowanie do danego użytkownika, pewne z powyższych zastrzeżeń lub wszystkie powyższe zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie dotyczyć użytkownika, w związku z czym będą przysługiwać mu dodatkowe prawa.

Chociaż staramy się zapewnić bezpieczeństwo Witryny, nie gwarantujemy, że Witryna będzie bezpieczna ani że korzystanie z Witryny będzie niezakłócone. Należy zauważyć, że może się zdarzyć, iż informacje zamieszczone w Witrynie będą niedokładne, niekompletne lub nieaktualne. Dodatkowo osoby trzecie mogą dokonać niedozwolonej zmiany Witryny. Jeżeli użytkownik poweźmie wiedzę o niedozwolonej zmianie Witryny przez osobę trzecią, należy skontaktować się z nami i przedstawić opis materiału (materiałów) oraz adres URL lub lokalizację tego materiału (tych materiałów). Nie składamy żadnych oświadczeń w kwestii zupełności, dokładności lub aktualności informacji zamieszczonych w Witrynie.

6. Zwolnienie z odpowiedzialności. Z zastrzeżeniem zakresu, w jakim jest to zabronione obowiązującym prawem, użytkownik zgadza się uwolnić Podmioty Gore od odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, strat, kosztów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z (a) korzystania przez użytkownika z Witryny lub działań prowadzonych w związku z Witryną; (b) wszelkich naruszeń lub domniemanych naruszeń niniejszej Umowy przez użytkownika; lub (c) wszelkich roszczeń na gruncie tego, iż treści zamieszczane przez użytkownika lub ich wykorzystanie spowodowało szkodę lub naruszenie w stosunku do praw osób trzecich, co obejmuje naruszenia z przeszłości, teraźniejszości, lub przyszłości, przywłaszczenie, pomówienie, oszczerstwo, naruszenie prywatności lub praw do wizerunku bądź naruszenie dowolnego z praw powiązanych z wymienionymi.

7. Rozwiązanie Umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje do czasu jej rozwiązania. Gore może, postępując w tym zakresie według własnego uznania, pozbawić użytkownika dostępu do Witryny, nazwy użytkownika i hasła lub dowolnych plików lub informacji związanych z nazwą użytkownika, lub możliwości korzystania z nich, w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, w tym jeżeli uważa, że użytkownik naruszył zapis lub intencję niniejszej Umowy lub postąpił niezgodnie z nimi (w tym gdy wielokrotnie naruszał prawa autorskie za pośrednictwem Witryny lub w związku z nią). W takiej sytuacji prawo użytkownika do korzystania z Witryny ustaje niezwłocznie. Użytkownik akceptuje, że Podmioty Gore nie ponoszą wobec użytkownika ani wobec żadnej osoby trzeciej odpowiedzialności za pozbawienie użytkownika dostępu do Witryny lub informacji, lub plików i nie mają obowiązku udostępnienia użytkownikowi takich informacji lub plików po opisanym pozbawieniu użytkownika dostępu. Ustępy 2, 4-9, 12 i 13 obowiązują również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy.

8. Prawo właściwe. Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu niemieckiemu. Zastosowanie Konwencji Sprzedaży ONZ jest wykluczone.

9. Filtrowanie. Niniejszym zawiadamiamy, że na zasadach komercyjnych dostępne są środki kontroli rodzicielskiej (takie jak sprzęt komputerowy, oprogramowanie lub usługi filtrowania), które mogą pomóc w ograniczaniu dostępu do materiałów potencjalnie szkodliwych dla osób niepełnoletnich. Informacje na temat obecnych dostawców takich zabezpieczeń są dostępne na stronie GetNetWise (http://www.getnetwise.org/) oraz OnGuard Online (https://www.consumer.ftc.gov/features/feature-0038-onguardonline). Podkreślamy, że Gore nie promuje żadnych produktów ani usług zamieszczonych na takich stronach.

10. Informacje lub skargi. W razie pytań lub chęci złożenia skargi dotyczącej Witryny lub niniejszej Umowy prosimy o kontakt. Istnieje również możliwość skontaktowania się z nami drogą pocztową: W. L. Gore & Associates GmbH, Corporate & Legal, Hermann-Oberth-Straße 22, 85640 Putzbrunn, Deutschland.

©2017 W. L. Gore & Associates GmbH.